Byggnation vindkraft

Vi utför alla faser från markundersökningar till byggande av färdiga vindkraftsparker. Genom vårt kontaktnät gör vi lokala urval av samarbetspartners med god erfarenhet och kompetens inom området. Våra erfarna platschefer övervakar och anpassar produktionen för att säkerställa överenskommen kvalitet och budget.

Val av fundament – bergsförankrade fundament eller gravitationsfundament: Ett vindkraftverk med en rotor monterad på en stålpelare mellan 75 och 200 meter upp i luften ställer höga krav på stabilitet för att hela konstruktionen ska klara väder och vind. Därför krävs ett rejält fundament av stål och betong.

Skarta erbjuder två typer av fundament för vindkraft på land: gravitationsfundament och bergförankrade fundament, varav gravitationsfundament är de vanligast förekommande. Båda typerna av fundament är stora betongkonstruktioner som agerar motvikt till vindkrafterna. Infästningen av vindkraftstornet i fundamentet sker via en stor mängd stål som gjuts in i mitten av fundamentet.

Ett bergförankrat fundament gjuts direkt på berget samt förankras med bergbultar medan gravitationsfundament tillämpas då jorddjupet är större och fundamentet i sig blir en motvikt till vindkrafterna. När de geotekniska förutsättningarna är dåliga erbjuder vi även pålade gravitationsfundament.

Den metod man väljer och fundamentets utformning beror delvis på markförhållande men även på typen av vindkraftverk. Vindkraftverk med olika dimension har av naturliga skäl olika behov av förankring men även övergången från själva tornet ned till markförankringen varierar beroende på typ av vindkraftverk och markförhållanden.

Genom att utföra geotekniska undersökningar, det vill säga utföra en provborrning för att få kunskap om de faktiska förutsättningarna, kan den lämpligaste metoden väljas och fundamentet dimensioneras på rätt sätt.

Gravitationsfundament för vindkraftverk utvecklade av Skarta: Vi erbjuder ett gravitationsfundament utvecklat av vårt moderbolag i Finland, där man under senare år satsat betydligt mer än Sverige på vindkraft. Skarta är en del av finska Skarta Group koncernen, som är en av Finlands största leverantörer av vindkraftsfundament, vilket ger oss mycket goda förutsättningar att fullända vår konstruktion. Tack vare konstruktionsoptimering blir våra fundament därmed mycket kostnadseffektiva.

Gravitationsfundament är de mest avancerade fundamenten att uppföra och görs när det är långt ner till berg eller de geotekniska förutsättningarna är utmanande Ett gravitationsfundament består av ett armerat betongfundament under markytan. Armeringsjärnen monteras i djupast ner i botten av gropen och i mitten formas en pelare upp till verket som fungerar som sockel för verket. När gjutningen är klar täcks fundamentet med jord och det enda som syns är den cylinderformade sockel som tornet fästs vid.

Bergsförankrade vindkraftfundament: Bergsförankrade fundament är betydligt mindre än gravitationsfundament och dessa används då vindkraftverket placeras på berggrund, vanligtvis för berg med sämre kvalitet. För bergsfundament spränger vi en cirka två meter djup grop i berget. Diametern är dock mindre än vid gravitationsfundament. Själva fundamentet armeras och gjuts sedan på ungefär samma sätt som gravitationsfundament. Djupa hål borras i berget för att kunna förankra fundamentet med hjälp av långa bultar. Genom att fylla hålen med en typ av betong som expanderar spänns bultarna fast. Ovanpå bultarna gjuts en sockel som tornet monteras på. För att låta betongen härdas, färdigställs fundamenten ungefär en månad innan själva vindkraftverket monteras på plats.

Anläggning av vägar: För att få ett vindkraftverk på plats är det många faktorer som behöver lösas. Utöver fundamenten behöver vägar anläggas. Det behöver även grävas fundament och kraftledningar som ska ansluta vindkraftverket till elnätet. Beroende på transportbehoven kan vägar behöva förstärkas, rätas ut eller breddas.

Byggande av kompletta vindkraftparker:  Inom koncernen har vi tagit ett strategiskt beslut att utöka våra tjänster i vindkraftssektorn. Vi kan delta i vindkraftprojekt som specialister på betongkonstruktioner eller så kan vi erbjuda kompletta anläggningar av vindkraftsparker. Som totalentreprenör tar vi då ansvar för hela projektet inklusive markarbeten, anläggning av vägar, stålarbeten, kraftverksfundament, med mera.

 

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael Sidér, VD
+46 705 567 620