Markarbeten

Totalåtaganden av större helheter: Skarta är ett kvalificerat anläggningsföretag som utför traditionella markarbeten och infrabyggande såsom anläggning av gator och vägar, och grundläggningar av hög kvalité. Vi genomför även komplexa anläggningsarbeten som pålning och spontning. Med vårt nätverk av kvalificerade leverantörer åtar vi oss det fulla ansvaret från projektering till genomförande.

Anläggning av vägar och gator: Vi vet vikten av korrekt anlagda vägar. Oavsett om vägarna är asfalterade eller inte,  klarar vägar byggda på en stark grund bättre av tung trafikbelastning och väderförändringar samt har längre livslängd. De är även både säkrare och bekvämare att köra på.

Grundläggning: Alla byggnader behöver en stabil grund att stå på. Utan en korrekt grundläggning riskerar huset att “sätta sig”, det vill säga att det delvis sjunker och hamnar snett med sprickbildningar och skador i golv, väggar och tak som följd. Skarta arbetar med moderna metoder för grundläggningsarbete som sparar tid utan att dra ned på kvalitet och utförande. Våra två huvudmetoder för grundläggning är ytgrundläggning och djupgrundläggning

För att bedöma vilken grundläggning som är lämpligast undersöker vi markens beskaffenhet och tar hänsyn till den last huset har på grunden. Består marken av lös eller halvfast lera väljer man ofta djupgrundläggning. Det innebär inte automatiskt att det alltid är bättre att lägga grunden på berg. Berg har också sina utmaningar vad gäller stötar och avledning av vatten. Det viktigaste är att du får rätt vägledning för din grundläggning så att byggnaden kan stå stadigt och stabilt för all framtid.

Husflyttningar: Vi har goda erfarenheter och hög kompetens inom husflyttningar. I Kiruna pågår en historisk flytt av staden med anledning av att gruvföretaget LKAB:s underjordsgruva breder ut sig under staden och marken ovan jord ger vika. Ett nytt centrum byggs cirka tre kilometer från nuvarande placering, en del av de befintliga byggnaderna rivs och ersätts av nya medan andra byggnader flyttas till en ny placering.

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael Sidér, VD
+46 705 567 620