Verksamhetspolicy

Kvalitetspolicy:

Vi arbetar för långsiktiga kundrelationer och ska betraktas som ett seriöst företag som levererar jämn och hög kvalité i alla led i alla projekt.

Vi uppträder professionellt och ser till att vi har den kompetens som krävs för uppdraget och följer gällande lagar och branschkrav.

Vi engagerar oss för att nå uppsatta mål och levererar rätt kvalitet i rätt tid och följer upp utfört arbete. Alla medarbetare tar ansvar mot varandra och mot uppdragen.

Årligen följer vi upp att vårt ledningssystem är relevant dokumenterat, fungerar i praktiken och uppfyller de krav och mål vi har, i syfte att ständigt förbättra vårt arbete.

Våra kunder är viktiga för oss, de interna likväl som de externa, därför eftersträvar vi alltid maximal kundnöjdhet.

Miljöpolicy:

Vi ska visa hänsyn till miljön på och runt våra arbetsplatser och kontinuerligt verka för en minskad miljöpåverkan. Vi genomför miljöriskanalyser med åtgärdsplanering och anpassar vår miljöplan utifrån de miljökrav som våra kunder och beställare har.

Genom ett bra urval av leverantörer och en god planering arbetar vi för att minimera våra transportutsläpp och använda material på ett så resurssmart sätt som möjligt. Vi verkar för ökad återvinnig/återanvändning av det avfall som uppkommer samt källsorterar.

Vi följer aktuell miljölagstiftning, förordningar och regelverk som berör vår verksamhet samt följer upp att alla medarbetare har tillräcklig miljökompetens.

Årligen följer vi upp vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem och utvecklar det genom ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy:

Målet med arbetsmiljöarbetet är att ingen som arbetar hos oss ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Vi ska verka för en god säkerhetskultur och alltid sätta säkerheten först på våra arbetsplatser.

Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning och i samråd med medarbetarna. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt och undersöker samt riskbedömer vår arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete och följer årligen upp att vårt ledningssystem är relevant dokumenterat och fungerar i praktiken.

Vi har ett öppet och tillåtande arbetsklimat och respekterar varandras olikheter. Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa ett bra arbetsklimat.